System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[System.Object]

Søg


Søgeresultater ({{searchresults.length}})


Ingen resultater

Beredskabsplan

AB Nyrnberggården har en operativ beredskabsplan, som skal reducere skader på personer, ejendommen og værdier ved ulykker og katastrofer. Den er et stykke værktøj, som giver retningslinjer for, hvordan alarmering og evakuering skal foregå – og hvordan beboerne skal håndtere en ulykkessituation eller anden begivenhed.

Planen er et middel til hurtigst muligt at få kontrol over situationen, begrænse skaderne og skabe struktur i det kaos, der ofte opstår ved ulykker eller begivenheder. 

Planens formål og anvendelse

Formålet med beredskabsplanen er at skabe grundlaget for beboernes indsats med at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendommen og værdier i øvrigt. Målet er også at sikre en ekstraordinær indsats, hvis der opstår problemer af en karakter, som ligger uden for dagligdags almindelige hændelser. Planen er et opslagsværk, der giver retningslinjer for, hvordan beredskabet skal forholde sig i en akut situation.

Planen udleveres til alle til enhver tid siddende bestyrelsesmedlemmer, udvalgte beboere og skal findes i vores administrative lokaler.

Bestyrelsen og viceværterne er ansvarlige for revision og udarbejdelse af planen.

Det er formandens ansvar, at alle i beredskabet kender planen og er i stand til at handle efter den.

Planen revideres en gang årligt.

Planen omfatter vand, brand, gas, strøm (el), tv og internet. Under disse punkter er der yderligere underinddelinger.

Nedenstående er uddrag af beredskabsplanen og således ikke udtømmende.

Alle involverede har en komplet beredsskabsplan.

 VAND:

Oversvømmelser af større dimensioner, hvor der kommer mere end 1 cm vandpytter i kælder:

 • Kontakt bestyrelsen
 • Kontakt viceværter
 • Gå i kælderen, hvor der er placeret diverse udstyr til at gå i vandet (spildevand). 
 • Luk alle døre til kælder, så vand ikke har fri passage ind
 • I kælderen er pumper mv. til at pumpe vandet i kælder op på terræn og gaden. Disse pumper kan sættes op og klargøres, mens regnen forsat ”vælter” ned, men skal først sættes i gang, når regnmængden er taget lidt af. Dvs. det er først mulig at pumpe vandet op, når det offentlige ledningssystem er mindre belastet (led evt. vand ud på græsarealer)
 • Hvis det ikke er mulig at opstille dykpumper og aflede vandet med denne løsning, skal der rekvireres slamsuger
 • Når kloakservice firma er ankommet, kan det overtage oprydningsarbejdet.

Sprængte vandrør i stigestrenge (lodrette rør i opgange – både varmerør og brugsvand):

 • Kontakt bestyrelsen
 • Kontakt viceværter, hvis det ikke er muligt at få kontakt til bestyrelsesmedlem, som kan hjælpe.

Sprængte vandrør i kældre og på lofter:

 • Kontakt bestyrelsen
 •  Kontakt viceværter, hvis det ikke er muligt at få kontakt til bestyrelsesmedlem, som kan hjælpe.

Stoppet afløb i badeværelse:

 • Ved tilstoppet afløb skal yderligere vandtilførsel STOPPES STRAKS. Dvs. at vandhaner lukkes, og der må ikke trækkes ud i toiletter
 • Når vandet er sivet ud igennem tilstoppet afløb, skal rist tages af og afløbslås tages op og tømmes (vil i 90 procent af tilfældene være årsagen til overløb)
 • Der er vandstøvsuger i foreningen, som kan benyttes til at fjerne vand på gulvet. 
Stoppet faldstamme – så afløb løber over (ofte i stueetagen):
 • Hvis der kommer vand op af afløbsrist, uden der er vandtilførsel fra den pågældende lejlighed, kan det skyldes, at selve faldstammen er stoppet (evt. i bunden af fx nedfaldene kalkrester eller ble mv.). Al yderligere vandtilførsel STOPPES STRAKS. Dvs. at vandhaner lukkes, og der må ikke trækkes ud i toiletter i HELE den side af opgangen, hvor problemet er OG i lejligheder i nabo opgangen, som ligger op til den aktuelle lejlighed med problemer. Dvs. at alle lejligheder i opgangen (og evt. naboopgang) skal informeres strakt. Dette gøres ved at kontakte alle beboere i de aktuelle lejligheder ved at banke på døre
 • Der er vandstøvsuger i foreningen, som kan benyttes til at fjerne vand på gulvet. 

 Vand igennem tag:

 • Utæthed lokaliseres på loftet
 •  Når rum er åbnet, placeres spand på gulvet for at forhindre vandet i at kommet ned i etageadskillelsen. Spande er placeret i kælderen.
 • Der ringes til viceværter og fortælles om vandgennemtrængningen og viceværterne koordinerer senere udbedring af taget med håndværker.

BRAND

 • Ring ALTID 112.
 • Sørg for, at brandvæsnet bliver modtaget korrekt.

En lejlighed

 • Forsøg at advare omkringliggende lejligheder og evakuer om nødvendigt
 • Luk alle døre og vinduer, indtil brandvæsnet er ankommet
 • HUSK liv kommer FØRST – leg ikke helt.

En eller flere opgange:

 • Ring ALTID 112
 • Forsøg at advare omkringliggende lejligheder og evakuer om nødvendigt
 • Luk alle døre og vinduer, indtil brandvæsnet er ankommet.

Kældre eller lofter:

 • Ring ALTID 112
 • Forsøg at advare omkringliggende lejligheder og evakuer om nødvendigt
 • Luk alle døre og vinduer, indtil brandvæsnet er ankommet.
Eksterne bygninger eller tilknyttede lokaler:
 • Ring ALTID 112 og hold folk væk fra brandstedet.

GAS: BRUG ALDRIG DØRTELEFON

Gasudslip i lejlighed eller flere opgange:

 • Forsøg at lukke for kilde til udslip. ( Gasmåler i lejligheden.)
 • Luk alle døre og vinduer op, og advar omkringliggende lejligheder
 • Omkringliggende lejligheder SKAL lukke for gasmåler i lejlighed.

Eksplosion af utæt ledning:

 • Ring 112
 • Advar omkringliggende lejligheder og evakuer om nødvendigt.

STRØMSVIGT:

I en lejlighed:

 • Undersøg om der er strøm i de omkringliggende lejligheder / opgange
 • Tjek HPFI-relæ og sikringer
 • Undersøg om der er strøm hos underbo
 • Kontakt viceværter

En eller flere opgange:

 • Kontakt viceværter

Hel blok:

 • Kontakt viceværter

Hele ejendommen:

 • Kontakt viceværter

TV-signal og internet nedbrud:

 • Generelt er leverandørerne opmærksomme på større nedbrud, da anlægget bliver overvåget
 • Opkald til Yousee og Comx bør foretages af et bestyrelsesmedlem ved førstkommende lejlighed. Der er en hotline til leverandørerne.
;